Шопоков шаардык кеңешинин токтомдору


       Шопоков  шаардык кеңешинин төмөндөгү токтомдорун Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу  Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамекеттик агенттигинин сайтына жарыялап берүүңүздөрдү суранабыз:

 

Токтомдун     катталган    күнү

Токтомдун номуру

Токтомдун аталышы

28.04.2023.

№105_compressed

     “2023 жылдын 1-жарым жылдыгына карата кредиттерди которуу жөнүндө

    “О переводе кредитов на 1 полугодие 2023 года”

   28.04.2023.

№106_compressed

Катар өнүктүрүү фондунун долбоорунун келишими боюнча каражат бөлүү жөнүндө”

 

“О выделении денежных средств по проекту Катарского фонда развития ”

   28.04.2023.

№107_compressed

4 жүк ташуучу унааны эсептен чыгаруу жөнүндө”

 

“О списании 4 грузовых автомобилей”

09.06.2023

№108_compressed

    “Шопоков шаарынын жергиликтүү жааматынын Уставы”

 

“Устав местного сообщества города Шопоков”

09.06.2023

№109_compressed

“Шопоков шаарынын аймагындагы жергиликтүү маселелерди башкаруу тартиби”

 

“Порядок управление местными вопросами на территории города Шопоков

09.06.2023

№110_compressed

“Шопоков шаарынын мэриясынын балансына “Кыргызторгмаш”  ЖЧКсы тарабынан кайтарымсыз өткөрүп берип жаткан суу булагын (скважина) кабыл алуу”

 

“Принятие на баланс мэрии города Шопокова безвозмездно передаваемого ОсОО “Кыргызторгмаш” источника воды (скважины)”

09.06.2023

№111_compressed

               “Шопоков шаарынын Аксакалдар сотунун акчалай сыйлоо бекитүү жөнүндө”

 

“Об утверждении денежного вознаграждения суда Аксакалов города Шопоков”

22.06.2023

№112_compressed

     “2023-жылдын 6-айдын    жыйынтыгы боюнча бюджеттин

чыгаша жана киреше маселелери боюнча”

 

“О расходах и доходах бюджета по итогам 6 месяцев 2023 года”

22.06.2023

№113_compressed

               “Шопоков шаарынын тургундарынын жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин алууга комиссия курамын бекитүү жөнүндө”

 

“Об утверждении состава комиссии для получения земельного участка под индивидуально-жилищное строительство жителями города Шопоков”

22.06.2023

114

      “Мурда кол коюлган келишимдин негизинде “Көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк куруу жөнүндө”

 

“О ранее подписанном договоре  

“О долевом строительстве   

многоэтажных домов”

11.08.2023

№115_compressed

     “Шопоков көрктөндүрүү

комбинатынын 2023-жылдын

      1 жарым жылдыгы боюнча отчет”.

 

“Отчет Шопоковского комбината благоустройства за 1 полугодие 2023 года”

11.08.2023

№116_compressed

“2023-жылдын 1-жарым жылдыгында бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет”

  

     “Отчет об исполнении бюджете за 1

                  полугодие 2023 года”

11.08.2023

117

“2023-жылдын 1-жарым жылдыгына карата калкты социалдык жактан коргоо программасын ишке ашыруу жөнүндө”.

 

“О реализации программы социальной защиты населения на 1 полугодие 2023 года”

11.08.2023

№118_compressed

 

“Шопоков шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн

1-жарым жылдык планынын аткарылышы жөнүндө”

 

“О выполнении 1-го полугодового плана социально-экономического развития города Шопоков”

11.08.2023

№119_compressed

    “Ашыкча түшүүлөрдү

                         бөлүштүрүү”

 

 “Распределение избыточных   

                поступлений”

11.08.2023

№120_compressed

 

 

“Шопоков шаарынын бала бакчаларынын ата энелик төлөмдөрүн 100 сомго көтөрүү”

 

“Повышение родительской

платы в детских садах города

Шопоков на 100 сомов”

11.08.2023

№121_compressed

“Республикалык бюджеттен акча каражатын бөлүп берүү”

 

“Выделение денежных средств из   

республиканского бюджета”

11.08.2023

№122_compressed№123_compressed

“Шопоков шаарынын символикасына өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

 

“О внесении изменений в

символику города Шопоков”

11.08.2023

№123_compressed

“Жаза чарасын көрүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмесин жана укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген туруктуу иштөөчү комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө”

 

“Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на взыскание, и состава постоянно действующей комиссии, уполномоченной рассматривать дела о правонарушениях”

11.09.2023

№124_compressed№125_compressed№126_compressed

Катар фонду тарабынан өткөрүлгөн тендерге ылайык кошумча каржылоого акча каражаттын бөлүү”

 

“О выделении денежных средств

на дополнительное финансирование согласно тендерам, проведенным Катарским фондом”

02.10.2023№125_compressed

 

“Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо боюнча”

 

По выборам делегатов на народный курултай

02.10.2023

№126_compressed

“Айыл чарба багытындагы жерлерге түшкөн салыкты жоготуу жөнүндө”

 

             “Об уплате налога на земли    

    сельскохозяйственного назначения”

02.10.2023

№127_compressed

   “2023-жылдын бюджетине    

өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

 

 “О внесении изменений в бюджет на 2023 год”

02.10.2023

№128_compressed

“Шопоков шаарынын билим берүү мекемелеринин 2023 – 2024 окуу жылына жана калктын күз–кыш мезгилине карата даярдыгы боюнча маалымат жөнүндө”

 

“Об информации по подготовке образовательных учреждений города Шопоков к 2023-2024 учебному году и готовности населения к осенне–зимнему периоду”

02.10.2023

№129_compressed

    “Советская н/ж көчөсүндөгү

     бала бакчанын ачылышы жөнүндө”

 

“Об открытии детского сада по ул. Советская б/н”

02.10.2023

№130_compressed         

“Көрктөндүрүү комбинатынын коммуналдык кызматтарынын   бааларынын прейскурантын бекитүү жөнүндө”

 

“Об утверждении прейскуранта цен

на коммунальные услуги комбината    благоустройства”

02.10.2023

№131_compressed

“Шопоков – Унаа” муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө

 

 

“О создании муниципального предприятия “Шопоков-Унаа”

02.10.2023

№132_compressed

“Шопоков шаарынын көрктөндүрүү комбинатынын таштандыларды чыгаруу милдети “Шопоков – жашыл чарба” мунипалдык мекемесине өткөрүп берүү жөнүндө”

 

“О передаче обязанностей по вывозу мусора комбината благоустройства города Шопоков муниципальному учреждению “Шопоков – Зеленхоз”

02.10.2023

№133_compressed

“Шопоков шаардык депутаттар кеңешинин X чакырылышынын XX сессиясындагы кабыл алынган №123 11.08.2023 “Жаза чарасын көрүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмесин жана укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген туруктуу иштөөчү комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

 

“О внесении изменения в постановление Шопоковского городского кенеша депутатов “Об утверждении списка должностных лиц, уполномоченных на взыскание, и состава постоянно действующей комиссии, по нарушению”, принятое на XX сессии X созыва №123 от 11.08.2023

27.11.2023

№134_compressed

 “Өздүк салым жөнүндө”

 

         “О собственном вкладе”

     27.11.2023

№135_compressed

“Акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндө”

 

     “О распределении денежных средств”

27.11.2023

№136_compressed

Атайын эсепке акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө”

 

“О распределении денежных средств на специальный счет”

27.11.2023

№137_compressed

“Бала бакчаларды биргелешип каржылоону токтотуу жөнүндө”

 

          “О прекращении   

       софинансирования детских садов”

27.11.2023

№138_compressed

“Шопоков шаарынын аймагында 2023-жылынын аягына карата малдардын жана үй канаттуулардын саноого даярдык жөнүндө”

 

 

“О подготовке и проведению пересчета поголовья скота и птицы на территории города Шопоков на конец 2023 года”

27.11.2023

№139_compressed

“Максаттуу трансферттен түшкөн акча каражатын которуу жөнүндө”

 

“О переводе денежных средств, поступивших от целевого трансферта”

22.12.2023

№140_compressed

“2023-жылдын 2-жарым жылдыгы боюнча калкты социалдык жактан коргоо программасын аткаруу жөнүндө”.

 

“О выполнении программы социальной защиты населения за 2-е полугодие 2023 года”

22.12.2023

№141_compressed

“Салыктарды чогултуу боюнча маалымат жана бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча чаралар”

 

“Информация о сборе налогов и мерах по увеличению доходной части бюджета”

    22.12.2023

№142_compressed

“Шопоков шаарынын Ардактуу атуулу наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

“О присвоении звания Почетного гражданина города Шопоков”

     22.12.2023

№143_compressed

 “Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2023-жылдын бюджеттинин тууралоосунун негизинде бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн жана атайын эсебин бөлүштүрүү жөнүндө”

 

“О распределении доходной и расходной части бюджета и специального счета на основе корректировки бюджета министерства финансов Кыргызской Республики на 2023 год”

     22.12.2023

№144_compressed

“Жаза чарасын көрүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамдардын тизмесин өзгөртүү жөнүндө”

 

“О внесении изменений в состав , уполномоченных по нарущениям”

 

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *