Жети-Өгүз районуна караштуу Ырдык айылдык кеңешинин токтомдору


 Токтомдун катталган кщнщ

Токтомдун номери

Токтомдун  аталышы

1

21.06.2023

№22токтом

Турдубек Дыйканбаев  атындагы жалпы орто билим берщщ   мектебинин  жер  участогуна   эстелик тургузуу жёнщндё.

2

29.06.2023

№23токтом

Сырт ёрёёнщндёгщ  анчылыктан   тщшкён  акча  каражаты жёнщндё.

3

29.06.2023

№24токтом

Ырдык айыл  ёкмётщндёгщ бюджеттик жылдыруулар жёнщндё.

4

21.07.2023

№25токтом

Ырдык айыл аймагы боюнча  турак жай курууга   ар бир жаранга  бёлщщ щчщн   жердин аянтын   бекитщщ жёнщндё.

5

21.07.2023

№26токтом

Ыпыев Керимбек  Щсёналиевичке  “Ардактуу аттуул” наамын  ыйгаруу жёнщндё.

6

21.07.2023

№27токтом

Чабандардын алыскы  сырт  ёрёнщнё кёчщщгё  кщйщщчщ  май  менен  камсыз кылуу  жёнщндё.

7

21.07.2023

№28токтом

Ырдык айыл аймагынын   Ырдык сай  чочко  баз  жер  тилкесиинин  багытын  алмаштыруу  жёнщндё.

8

21.07.2023

№29токтом

Ырдык апйыл аймагындагы  кичи  ишканалар  жёнщндё.

9

21.07.2023

№30токтом

МТС  “Орто-Баз”  муниципалдык  ишканасынын   кызматы жёнщндё.

10

21.07.2023

№31токтом

Ырдык айыл  аймагына караштуу  “Орто-Баз” муниципалдык  ишканасы жёнщндё.

11

24.08.2023

№32токтом

Кыргыз Республикасынын Президентинин  Ысык-Кёл  обласындагы  ыйгарым   укуктуу  ёкщлщнщн  2023-жылдын 15-августундагы № 318-тескемеси  жана  РМА    2023-жылдын 25-август  айындагы   № 02-28/ 2319  иш кагазы  жёнщндё.

12

25.08.2023

№33токтом

Айыл чарба  багытындагы   жер салыгынын ордун  толуктоо   щчщн   Республикалык бюджеттен   максаттуу    трансферт   аркылуу   келген акча  каражаты  2023-жылдын бюджетине   кошумча  пайдалануу    жёнщнщдё.

13

05.09.2023

№34токтом

Конкино айылынын  негизги   жалпы билим   берщщ  мектебинин  аталышы  Г.Конкиндин   наамын  ыйгаруу  жёнщндё.

14

03.10.2023

№35токтом

Айыл чарба  багытындагы  жер салыгынын ордун  толуктоо щчщн  Республикалык  бюджеттине  кошумча  пайдалануу  жёнщндё.

15

03.10.2023

№36токтом

Ырдык  айыл  ёкмётщндёгщ   бюджеттик  жылдыруулар  жёнщндё.

16

03.10.2023

№37токтом

Ырдык айыл  аймагынын   жергиликтщщ  курултайын   ёткёрщщ   жёнщндё.

17

03.10.2023

№38токтом

2022-жылдын 19-сентябрындагы   № 329-НИ   Кыргыз Республикасынын   Айыл чарба   министрлигинин   “Айыл чарба  жерлеринин  мамлекетттик   фондунун   жерлерин  щрёёнчщлщк, асыл тукум  чарбаларына ,айыл чарба  кооперативдерине  жана айыл   чарбасынын   экономикалык   артыкчылыктуу   субьектилерине   берщщ тартибин   бекитщщ жёнщндёгщ”  буйругунун  негизинде ижара  акысын бекитщщ  жёнщндё.

18

30.10.2023

№39токтом

Ырдык айыл  ёкмётщндёгщ   бюджеттик  жылдыруулар  жёнщндё.

19

23.11.2023

№40токтом

Бирдиктщщ  салыктын компенсациясы  катары   Республикалык   бюджеттен  мапксаттуу  трансферт    аркылуу    келген акча  каражатын 2023-жылдын  бюджетине   кошумча  пайдалануу жёнщндё.

20

26.12.2023

№41 токтом

Ырдык айыл  аймагынын  балык ёстщрщщгё  жер тилкесин  бёлщп берщщ жёнщндё.

21

26.12.2023

№42 токтом

Ырдык айылындагы   № 458  контурунда   жайгашкан  бир даана   скважинаны  Жети-Ёгщз   райондук   суу  чарба  башкармалыгына   ётёкрщп  берщщ   жёнщндё.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *