Жети-Өгүз районунун Ырдык айылдык кеңешинин токтомдору


2

17.01.2023

1

Ырдык айыл өкмөтүнүн жергиликтщщ жамааттын  уставын бекитщщ.

3

17.01.2023

2

Ырдык айыл аймагынын  жеринен чакан ГЭСтин каналын куруу жёнщндё.

4

21.01.2023

3

Ырдык айыл аймагынын  Ырдык айыл ёкмётщнщн  2022-жылдын  жергиликтщщ бюджетинин аткарылышы, 2023-жылга бюджетин бекитщщ жана  2024-2025-жылдарга бюджетинин  долбоорун бекитщщ жёнщндё.

5

21.01.2023

3

Ырдык айыл  ёкмётщнщн  атайын  эсебиндеги  эркин  калдыктар жёнщндё.

6

21.01.2023

4

 Ырдык айыл ёкмётщнщн атайын  эсебиндеги  эркин  калдыктар жёнщндё.

7

21.01.2023

5

Ырдык айыл аймагына “Эъ таза” сынагын ёткёрщ  жёнщндё.

8

21.01.2023

6

 Конкино  айылынын  мектеп  кёчёсщнё Баязова Роза  Мукашевнанын  ысымын  ыйгаруу жөнүдө .

9

21.01.2023

7

Комсомольское  айылынын  жалпы элдин  чогулушунун  токтомун  бекитип берщщ  жөнүндө

10

24.01.2023

8

Айылдык Кеъештин  жана  туруктуу комиссияларынын  иш  пландарын  даярдоо  боюнча  Усулдук  колдонмону, Айылдык Кеъештин  типтщщ иш  планын ,Айылдык Кеъештин  туруктуу комиссиясынын   типтщщ иш планын  бекитщщ жёнщндё.

 

11

24.01.2023

9

Айылдык кеъештин  типтщщ регламентин бектищщ тууралу.

12

24.01.2023

10

Жон-Булак айылынын “Бархат” кийим тигщщ  ишканасы жөнүндө.

13

24.01.2023

11

Ырдык айыл аймагынын  мекеме ишканаларынын  кассалык(ККМ) машинасына ёткёрщщ жёнщндё.

14

24.01.2023

12

Жон-Булак айылынын асфальт кёчёсщнё  Бёрщщ атанын  ысымын ыйгаруу  жөнүндө.

15

24.01.2023

13

Ырдык айыл аймагында салык маселеси  жөнүндө.

16

17.02.2023

14

Ысык-Кёл облусунун  Жети-Ёгщз районунун  Ырдык айылдык  аймагынын  “Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын” аймагынын  чек араларын  бекитщщ  жөнүндө.

17

12.04.2023

15

HELVETAS уюму жөнүндө.

18

18.04.2023

16

Кыргыз Республикасынын ЖЁБ Союзуна жана  ассоциацияларына мщчёлщк акы жёнщндё.

19

18.04.2023

17

Сырт ёрёнщндёгщ аъчылыктан  тщшкён  акча каражаты жөнүндө.

20

19.04.2023

18

Алкым айылынын жалпы элдик чогулушунун токтомун бекитип  берщщ  жөнүндө.

21

20.04.2023

19

Ырдык  айыл ёкмётщнщн  муниципалдык кызматтардын базалык  реестрин бекитщщ  жөнүндө.

22

24.04.2023

20

Р.Кудайбергеновага кезектеги эмгек ёргщщсщн  берщщ  жөнүндө.

23

30.12.2021

21

Ырдык айыл аймагында  мамлекеттик тил жёнщндё.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *