Elementor #4276


к/н

Кеңештин чакыры
лышы

Токтомдун кабыл алынган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-1

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н ъкмът башчысынын 2022-жылдын ичинде аткарган
  иштери боюнча маалыматын угуу жън\ндъ

2

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-2

Жайыт комитетинин 2022-жылга жылдык отчетун угуу жана 2023-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\ндъ

3

VII

30.01.
2023-ж2023-22-3

 

Салыктын т\рлър\ боюнча план тапшырмалардын аткарылышы жън\ндъ

4

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-4

Айыл аймагындагы жер салыгы боюнча жеёилдиктерден пайдалануучу  атуулдардын тизмесин бекит\\ жън\ндъ

5

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-5

Кътърмъ айылдык кеёешинин жана туруктуу комиссияларынын  2023-жылга карата т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъ

6

VII

30.01.
2023-ж

2023-6-1

. Кътърмъ айыл аймагынын жергиликт\\ жамааттарынын Уставын бекит\\ жън\ндъ

7

VII

30.01.
2023-ж

2023—22-7

Ак-Кыя айылынан спорт аянтын курууга 0, 15 га жер аянтын трансформация
лоо жън\ндъ

8

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-8

. Кътърмъ айыл ъкмът\нун ветеринария тармагына бодо малдарды эмдъъ жана     идентификациялоо \ч\н 2 даана роскол жана убактылуу постторду уюштуруу жън\ндъ

9

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-9

. Кътърмъ аймактык АДК терине каражат ажыратуу жън\ндъ

10

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-10

Аймактык коргонууга каражат кароо жън\ндъ

11

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-11

Молдо Нияз акындын 200 жылдык маарекесине карата иш -чараларды уюштуруп, ъткър\\гъ каражат кароо жън\ндъ

12

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-12

Молдо Нияз атындагы мектеп-гимназиясындагы Молдо Нияз акындын музейин оёдоп-т\зъъ иштерине каражат кароо жън\ндъ

13

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-13

Ооган согушунун, Баткен согушунун катышуучуларынын жана Чернобыль апаатынын кесепеттерин жоюга  катышкандардын  коомдук бирикмесине каражат бъл\\ жън\ндъ

14

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-14

ЖЪБ союзунуна тълън\\ч\  м\чъл\к акынынын тарифин бекит\\ жън\ндъ         

15

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-15 2023-22-15-1 2023-22-15-2 2023-22-15-3 2023-22-15-4

.Кътърмъ айыл ъкмът\н\н 2022-жылга карата бюджетинин аткарылышы
    боюнча жылдык отчетун угуу жана 2023-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\н\дъ

16

VII

30.01.
2023-ж

2023-22-16

Кътърмъ айыл аймагындагы автомобиль жолдорунун категориялары боюнча жол четиндеги кърсът\лгън жер аянттарын Кадамжай жолдору тейлъъ ишканасынын балансына ъткър\п бер\\ жън\ндъ


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *