Elementor #1829


 

Баткен облусунун Кадамжай райогнундагы Марказ айылдык кенешинин токтомдору.

к⁄н

Токтомдун

кабыл

алынган күнү

 

Токтомдун

номери

Токтомдун

аталышы

 

1

10-май 2021 жыл

2021_ 1

Търаганы| търайымды бекит\\

 

2

10-май 2021 жыл

2021_ 2

търайымдын орун басарын бекит\\

 

3

14-май 2021 жыл

2021_ 3

Туруктуу комиссияларын бекит\\

 

4

5-июнь 2021-жыл

2021_ 4

Ъкмът башчысын бекит\\

 

5

2-июль 2021-жыл

2021_ 5

Парка коюулучу аскердик тех-а.

 

6

2-июль 2021-жыл

2021_6

Кък-Талаа айылынын тургунун арызы

 

7

2-июль 2021-жыл

2021_7

Достук айылынын  тургунунун арызы

 

8

2-июль 2021-жыл

2021_8

Айрыбаз о.м ДАТП долбооруна ъзд\к салым кошуу

 

9

2-июль 2021-жыл

2021_9

Достук а-н Паркка акча караж-н бъл\\

 

10

2-июль 2021-жыл

2021_10

Ъкмътт\н кеёсесине жол ачуу

 

11

2-июль 2021-жыл

2021_11

8-11кл окуучуларды мед кър\ктън ъткър\\

 

12

2-июль 2021-жыл

2021_12

Кък-Талаа М.И-н таза- суу бюджет бекит\\

Достук мал базары куруу \ч\н 1,60га жер аянтын бъл\\

 

13

2-июль 2021-жыл

2021_13

Жайыт комитетинин тарага Т.Рахманов билдир\\су

 

14

2-июль 2021-жыл

2021_14

Ъкмт\н\н 2021ж бюджетин планын ъзгърт\\,толуктоолор

 

15

2-июль 2021-жыл

2021_15

Арпа-Сай о.м кошумча каана курууга акча каражат

 

16

2-июль 2021-жыл

2021_16

Эрматов Б аймактык шайлоо комиссиясына м\чъ-ъ кърсът\\

 

17

9-сентябрь 2021-жыл

2021_17

Ъкмт\н\н 2021ж бюджетин планын къбъйт\\,ъзгърт\\

 

18

9-сентябрь 2021-жыл

2021_18

Арпа-Сай о.м ашканасы куруу

 

19

9-сентябрь 2021-жыл

2021_19

Айрыбаз о.м кышкы даярдыгы

 

20

9-сентябрь 2021-жыл

2021_20

Кыргызыстан 10-жыл о.м кышкы даярдыгы

 

21

9-сентябрь 2021-жыл

2021_21

Мурза Улукбек а.о.м кышкы даярдыгы

 

22

9-сентябрь 2021-жыл

2021_22

 А.Орозбеков 120 жылдыгы о.м кышкы даярдыгы

 

23

9-сентябрь 2021-жыл

2021_23

 “Келечек-1” балдар бакчасынын кышкы даярдыгы

 

24

9-сентябрь 2021-жыл

2021_24

 “Мээрим” балдар бакчасынын кышкы даярдыгы

 

25

9-сентябрь 2021-жыл

2021_25

 “Байчечекей” балдар бакчасынын кышкы даярдыгы

 

26

9-сентябрь 2021-жыл

2021_26

 Иш пландын негзинде ГСВ № 17 маалымат алуу

 

27

9-сентябрь 2021-жыл

2021_27

Иш пландын негзинде ГСВ № 18 маалымат алуу

 

9-сентябрь 2021-жыл

Токтом № 24

 “Мээрим” балдар бакчасынын кышкы даярдыгы

28

9-сентябрь 2021-жыл

2021_28

Кожо-Кайыр ж-а Кък-Талаа М.Инын маалыматтын кароо

 

29

9-сентябрь 2021-жыл

2021_29

КЭБ башчысы М.Исировдун 2021-жылга 6-айлык отчету

 

30

17-ноябрь.2021-жыл

2021_30

Айыл тургундарынын балдар бакчасын ачуу чечими

 

31

17-ноябрь.2021-жыл

2021_31

КЭБ башчысы М.Исировдун 2021-жылга 9-айлык отчету

 

32

17-ноябрь.2021-жыл

2021_32

Ъкмт\н\н 2021ж бюджетин планын ъзгърт\\,толуктоолор

 

33

17-ноябрь.2021-жыл

2021_33

Балдар бакчасын жетекчисин дайындоо,ат коюу чечим

 

34

21-январь 2022-жыл

2022_1

Марказ а-а нын Маяк айыл башчысы К.Мадумаров отчету

 

35

21-январь 2022-жыл

2022­­_2

Марказ а-а нын Достук айыл башчысы А.Жоошовдун отчету

 

36

21-январь 2022-жыл

2022­_3

Марказ а-а нын Арпа-Сай айыл башчысы А.Эргешовдун отчету

 

37

21-январь 2022-жыл

2022­_4

Марказ а-а нын Кък-Талаа айыл башчысы К.Турдуматовдун отчету

 

38

21-январь 2022-жыл

2022_5

Марказ а-а нын Марказ айыл башчысы Ш.Абдуллаевдун отчету

 

39

21-январь 2022-жыл

2022­_6

Марказ а-а нын Жетектъъч\ салыкчы А.Каримовдун отчету

 

40

21-январь 2022-жыл

2022­_7

Марказ а-а нын Марказ айыл башчысы  Ж.Абдирамитовдун отчету

 

41

21-январь 2022-жыл

2022­­_8

Марказ а-а нын  жетектъъч\ жер адиси А.Абдихаликов   отчету

 

42

21-январь 2022-жыл

2022_9

ВУС кызматери Г.Айдаровдун отчету

 

43

21-январь 2022-жыл

2022_10

Жооптуу катчы А.Кошоков отчету

 

44

21-январь 2022-жыл

2022_11

“Кък-Талаа”ън\ктър\\ коомдук фонду Койка

 

45

21-январь 2022-жыл

2022_12

“Кадамжай НПЗ”ЖЧКсынын директору Ч.Тешебаевдин арызын кароо

 

46

21-январь 2022-жыл

2022­_13

КЭБ башчысы М.Исировдун 2021-жылга 1-жылдык отчету

 

47

21-январь 2022-жыл

2022_14

Айылдык Кеёешинин търайымдын отчету

 

48

21-январь 2022-жыл

2022_15

2022-жылдын бюджетин кароо,бекит\\

 

 

49

21-январь 2022-жыл

2022_16

Айылдык Кеёешинин 2022-жылдын иш планын бекит\\

50

21-январь 2022-жыл

2022_17

14.05.2016-жыл №22/7 токтом кароо

51

21-январь 2022-жыл

2022_18

Мыйзамсыз курулуштарды турак жайларды мыйзамдаштыруу

52

21-январь 2022-жыл

2022_19

Арык жээктериндеги бак-дарактарды кыюу

53

21-январь 2022-жыл

2022_20

Ъкмт\н\н бюджетине 2021ж калган калдыка ъзгърт\\,толуктоолор киргиз\\

53

21-январь 2022-жыл

2022_21

Бюджетен Айрыбаз о.м инвестиция тартуу

54

29-апрель 2022-жыл

2022_22

Бюджетен”Келечек-1”б.бакчасына долбоорду тартуу

55

21-апрель 2022-жыл

2022_23

Бюджетен”Келечек-1”б.бакчасына долбоорду тартуу

56

21-апрель 2022-жыл

2022_24

Арпа-Сай о.м бюджетен    инвестиция тартуу

57

21-апрель 2022-жыл

2022_25

Кыргызыстан 10- жылдыгы о.м бюджетен    инвестиция тартуу

58

21-апрель 2022-жыл

2022_26

Ъкмт\н\н 2022-ж  бюджетине   ъзгърт\\,толуктоолор киргиз\\

59

21-апрель 2022-жыл

2022_27

Ъкмт\н\н 2022-ж  бюджетине атайын бъл\м\нъ  ъзгърт\\,толуктоолор киргиз\\

60

21-апрель 2022-жыл

2022_28

Достук айыл-н тургуну А.Давлятовдун арызы

61

21-апрель 2022-жыл

2022_29

Достук айыл-н тургуну Г.Ташеванын арызы

62

21-апрель 2022-жыл

2022_30

Кожо-Кайыр Таза-Суу М.И жет М.Бердалиев

63

21-апрель 2022-жыл

2022_31

Кък-Талаа Таза-Суу М.И жет Кааров.К 

64

21-апрель 2022-жыл

2022_32

ГСВ№17.№18 Бош турган жер аянты Ъкмътт\н эсебине каттоо

65

26-август 2022-жыл

2022_33

Достук а-гы жаёы конуштун инфура-ын кътър\\ аукционго 2558,0чм жер аянты сатууга   коюу.

66

26-август 2022-жыл

2022_34

“Ажар” балдар бакчасынын абалын кароо

67

26-август 2022-жыл

2022_35

“Айрыбаз”о.м директоруА.Козибекованын билдир\\с\н кароо

68

26-август 2022-жыл

2022_36

А.Орозбеков 120 жылдыгы о.м  окуу жылга даярдыгын кароо

69

26-август 2022-жыл

2022_37

 

70

26-август 2022-жыл

2022_38

“ Кыргызыстан 10- жылдыгы”о.м окуу жылга даярдыгын кароо

71

26-август 2022-жыл

2022_39

“Арпа-Сай”о.м окуу жылга даярдыгын кароо

72

26-август 2022-жыл

2022_40

Мурза Улукбек а. о.м окуу жылга даярдыгын кароо

73

26-август 2022-жыл

2022_41

Арпа-Сай айылынын тургуну Т.Анназаровдун арызы

74

26-август 2022-жыл

2022_42

Арпа-Сай айылынын тургундарынын арызы

75

26-август 2022-жыл

2022_43

  Кък-Талаа айылынын тургундарынын арызы

76

26-август 2022-жыл

2022_44

Марказ айылынын А.Къчкънов къчъс\н\н тургундарынын арызы

77

26-август 2022-жыл

2022_45

Арпа-Сай айылынын тургунуА.Кудайбердиевдин  арызы

78

26-август 2022-жыл

2022_46

КЭБ башчысы М.Исировдун 2021-жылга 6-айлык отчету

79

26-август 2022-жыл

2022_47

Марказ айылынын  тургуну К.Шеровдун  арызы

80

26-август 2022-жыл

2022_48

Марказ а-а нын Жетектъъч\ салыкчы А.Каримовдун 6-айлык отчету

81

26-август 2022-жыл

2022_49

  Кък-Талаа айылынын тургундарынын арызы къчън\н атын ъзгърт\\

82

26-август 2022-жыл

2022_50

Марказ а-а-нынДоочар учаткасынын ту-ы К.Кожомбаев аялы менен авто кырсыка учурган

83

26-август 2022-жыл

2022_51

Ъкмт\н\н 2022-ж  бюджетине атайын ъзгърт\\,толуктоолор киргиз\\

84

26-август 2022-жыл

2022_52

К.Р-нын Гидрометрологиялык кызматынын жет-и Н.З.Мурзабековдун кайрылуу каты

85

15-сентябрь 2022-жыл

2022_53

Жергиликт\\ курултайдын убактысы.ът\\чу жайы,к\н\н белгилъъ

 

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *