Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңкеши, токтомдор


Токтомдун кабыл
алынган к\н\

Токтомдун номери

                 

             Токтомдун аталышы

1

18.01.2024-ж

32_1

Айыл аймагындагы жер салыгы боюнча жеёилдиктерден пайдалануучу  атуулдардын тизмесин бекит\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2

18.01.2024-ж

32_2

Кескен-Таш айылындагы А.Жапаровага ижарага берилген 10 га жер аянтынын ижара акысын бекит\\н\ кароо жөнүндө.                                                    

3

18.01.2024-ж

32_3

  Гайрат айылындагы Бадиш м\рзъс\нъ
жаандан тосуучу чатыр курууга каражат кароо жън\ндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4

18.01.2024-ж

32_4

Тамаша айылындагы малдарды асылдандыруучу пунктуна жасалма уруктандырууга керектел\\ч\ шаймандарды сатып алууга каражат кароо жън\ндъ                                                                                                                                                                                    

5

18.01.2024-ж

32_5

     Коксал Топтан атындагы орто мектебинин към\рканасына дарбаза курууга  каражат кароо                                     

6

18.01.2024-ж

32_6

Гайрат айылынын Кара-Коргон участкасына сугат суу тартып кел\\гъ каражат кароо жън\ндъ.

7

18.01.2024-ж

32_7

Кызыл-Булак айылынын Къл участкасындагы Ат майданды кърктънд\р\\ иштерине каражат кароо жън\ндъ

8

18.01.2024-ж

32_8

Айыл аймагында туризм тармагынын жеткиликт\\л\г\н камсыздоого каражат
 кароо жън\ндъ.

9

18.01.2024-ж

32_9

«Айданек» балдар бакчасынын ашканасын оёдоп-т\зъъ иштерине каражат кароо жън\ндъ

10

18.01.2024-ж

32_10

Кътърмъ айыл аймагында кургак учук ооруусунун алдын алуу жана профилактикалык иштерди ж\рг\з\\гъ каражат кароо жън\ндъ.

11

18.01.2024-ж

32_11

Жайыт комитетинин 2023-жылга жылдык    отчетун угуу жана 2024-жылга карата
 бюджетин бекит\\.

12

18.01.2024-ж

32_12

Айыл аймагындагы жайыттарды пайдалануу 
 жана башка айыл айыл аймактардан келген малдарга жайыт акы тълъъ жън\ндъ.

13

18.01.2024-ж

32_13

Кара-Шоро айылынан  жер аянтын         трансформациялоо  жън\ндъ

14

18.01.2024-ж

32_14

Көтөрмө айыл аймагында жайгашкан Көл-Кутман көлүнүн айланасындагы жана «Асма жолдун» оң тарабында бош жаткан запастагы жеринен жер аянтын трансформациялоо жөнүндө