Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңеши токтомдор


Токтомдун кабыл
алынган к\н\

Токтомдун номери

                 

             Токтомдун аталышы

1

12.01.2024-ж

31_1

 Кътърмъ айылдык Кеёешинин жана туруктуу комиссияларынын 2024-жылга карата т\з\лгън  иш планын бекит\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2

12.01.2024-ж

31_2

Кызыл-Булак айылынын Жаёы-Айыл участкасынан  м\рзъгъ жер аянтын трансформациялоо  жън\ндъ            

3

12.01.2024-ж

31_3

  Кескен-Таш айылынан  жер аянтын   трансформациялоо  жън\ндъ                                                                                                                                                                            

4

12.01.2024-ж

31_4

Кътърмъ айыл аймагынын «Ардактуу                                                                              атуулу» наамын ыйгаруу  жън\ндъ                                                   

5

12.01.2024-ж

31_5

 Коксал Топтан атындагы орто мектебинин алдында элдин демилгеси менен курулуп жаткан спорт залынын дубалын тургузуу \ч\н кыш сатып алууга каражат кароо жън\ндъ.                                              

6

12.01.2024-ж

31_6

Кътърмъ айылындагы Х.Жаныбеков атындагы орто мектебинин багына сугат суу алып кел\\гъ каражат кароо жън\ндъ

7

12.01.2024-ж

31_7

Афганистандан аскерлердин чыгарылгандыгынын
 35 жыл толгонуна байланыштуу Афган
согушунун катышуучуларына юблейлик
медаль даярдоого  каражат кароо жън\ндъ

8

12.01.2024-ж

31_8

Аскерге жазгы жана к\зг\ чакыруу убагында аскер кызматына жарактуу балдарды тактоо иштерине жана жаш уландарды алгачкы каттоодон жана медициналык кароодон ъткър\\гъ, аскер заставаларына 9-10-класстардын окуучуларын алып барып тааныштырып кел\\гъ к\й\\ч\ май кароо жън\ндъ

9

12.01.2024-ж

31_9

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н мобилизациялык документтерин жаёылоого каражат кароо жън\ндъ

10

12.01.2024-ж

31_10

Тамаша айылындагы А.Камбаров атындагы орто мектебинин жылуулук системасын оёдоп-т\зъъ иштерине каражат кароо жън\ндъ

11

12.01.2024-ж

31_11

  Ак-Кыя айылынан таза суу тартып кел\\гъ жана Кескен-Таш айылындагы жаёыдан курула турган балдар бакчасынын долбоорун  даярдоого жана сметасын т\з\\гъ каражат кароо жън\ндъ

12

12.01.2024-ж

31_12 31_12-1 31_12-2 31_12-3 31_12-4

2023-жылдын жыйынтыгы боюнча Кътърмъ айыл ъкмът\н\н бюджетинин аткарылышы боюнча отчетту угуу, 2024-жылга карата бюджетти бекит\\ жън\ндъ