Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун кабыл
алынган к\н\

Токтомдун номери

                 

             Токтомдун аталышы

1

08.12.2023-ж

30_1 30_1-1

Кътърмъ айыл аймагынын “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу жън\ндъ Жобону бекит\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2

08.12.2023-ж

30_2

Кътърмъ айыл аймагынын “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу жън\дъ                        

3

08.12.2023-ж

30_3 30_3-1

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н бюджетине ъъгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                  

4

08.12.2023-ж

30_4 30_4-1

Жергиликт\\ маанидеги “Кътърмъ” кичикоругун т\з\\гъ жер аянтын ажыратуу  жана “Кътърмъ” кичикоругунун Жобосун бекит\\ жън\ндъ          

5

08.12.2023-ж

30_5

Тамаша айылынан таштанды таштоочу жай курууга жер аянтын ажыратуу жън\ндъ

6

08.12.2023-ж

30_6

Кара-Шоро айылынындагы дарыянын жээгиндеги булактан таза суу ънд\р\\ч\ кичи ишкана ачуу  \ч\н жер аянтын жана булакты ижарага бер\\ жън\ндъ

7

08.12.2023-ж

30_7

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н 2021-2023-жылдарга кабыл алынган ън\г\\ программасына ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ

8

08.12.2023-ж

30_8

Кътърмъ айыл аймагынын Лангар айылын Кътърмъ айыл аймагынын Кък-Таш айылы деп ъзгърт\\  жън\ндъ.