Кадамжай району көтөрмө айылдык кенешинин токтомдору


Токтомдун кабыл
алынган к\н\

Токтомдун номери

                 

             Токтомдун аталышы

1

04.10.2023-ж

29_1 29_1-1 29_1-2 29_1-3 29_1-4

Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча ък\лч\л\кт\\ жыйынды ъткър\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                  

2

04.10.2023-ж

29_2

  Ак-Кыя айылындагы 50 га жер аянтын калкатуу конуш категориясына которуу жън\ндъ                         

3

04.10.2023-ж

29_3

   М\лк салыгы боюнча имараттардын жана жер тилкелердин салыгын эсептъъ \ч\н зоналдык коэфицентти бекит\\ жън\ндъ                                                                                                                                                                                      

4

04.10.2023-ж

29_4

 Кадамжай шаардык мериясынын Кътърмъ айыл ъкмът\н\н Жийделик участкасындагы жерлерин Кадамжай шаарынын аймагына ъткър\п бер\\ боюнча сунушун кароо жън\ндъ