Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун кабыл алынган к\н\

 

Токтомдун номери

 

Токтомдун аталышы

1

19.09.2023-ж

28_1

Шагыл майдалап чыгаруучу кичи ишканасына узундугу 6200 метр селкананы таш алуу \ч\н карьерге ижарага бер\\ жън\ндъ

2

19.09.2023-ж

28_2

Кара-Шоро айылынын Машалаё

участкасындагы Кажыр суусуна ГЭС курууга даярдалган долбоорду кароо жън\ндъ

3

19.09.2023-ж

28_3

КААБ кеёешинин Уставына ъзгърт\\лърд\

жана толуктоолорду киргиз\\ жана кеёешинин курамын т\з\\ жън\ндъ

4

19.09.2023-ж

28_4 28_4-1 28_4-2

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н бюджетине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ