Кадамжай району Котормо айылдык кенеши


Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Токтомдун кабыл
алынган к\н\


Токтомдун номери

                 

             Токтомдун аталышы

1

13.03.2023-ж

2023-ж 23_1

Кътърмъ айыл ъкмът\н\н бюджетиндеги 2023-жылдын 1-январына карата калдык каражатты кароо жън\ндъ                                           

2

13.03.2023-ж

2023-жыл 23_2

Кътърмъ айыл аймагында «Улуттук тазалык к\н\ жана 2023-2025-жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштет\\ жана натыйжалуу инфраструктура т\з\\ боюнча иш аракеттер планын аткаруу» жана айыл аймагын кърктънд\р\\, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо боюнча т\з\лгън иш-чаралар планын бекит\\  жън\ндъ                                          

3

13.03.2023-ж

2023-ж 23_3

Айыл аймагында «Жашыл Мурас» улуттук компаниясын ишке ашырууга каражат кароо жън\ндъ

4

13.03.2023-ж

2023-ж 23_4

Жайыт комитетине оор техника сатып алуу жън\ндъ

5

13.03.2023-ж

2023-ж 23_5

Айыл аймагындагы жайыттарды пайдалануу жън\ндъ

6

13.03.2023-ж

2023-ж 23_6

Убактылуу иштет\\гъ берилген жайыт жерлеринин тарифин бекит\\ жана жайыт пайдалануучулардын жайыт акысы жън\ндъ